Development Team

Development Team

Development Team - Những con người chân lấm tay bùn

Development Team là một nhóm những chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm theo định hướng được xác định bởi Product Owner. Họ là những con ngừoi thực sự chân lấm tay bùn để vượt qua những khó khăn hàng ngày để làm ra sản phẩm chất lượng nhất.

Xem tiếp

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account