Sprint Planning – Lên Kế Hoạch Cho Hành Trình Của Scrum Team

Sprint Planing là sự kiện xảy ra đầu tiên khi khởi đầu Sprint và là 1 trong những sự kiện rất quan trọng đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các thành viên trong team.

Sprint Planning có thể dài lên tới 8 tiếng cho sprint kéo dài 1 tháng và ngắn hơn cho các sprint 3 tuần, 2 tuần, 1 tuần.