Sprint – Trái Tim Của Scrum

Sprint là một loại sự kiện trong Scrum và được quy định với một khoảng thời gian nhất định từ 1 tuần cho tới tối đa 1 tháng, mà trong đó 1 đơn vị sản phẩm / tính năng (product increment) sẽ được hoàn tất trọn vẹn.